IGNIFUGACIONS GENERALS ens parla de la protecció de les estructures i dels elements de formigó armat utilitzant revestiments reactius mitjançant el concepte de gruix equivalent de formigó.

Els tractaments contra el foc amb pintures reactives són més coneguts i utilitzats per la protecció dels elements d’acer. Però sovint sorgeixen certes problemàtiques constructives en elements estructurals de formigó (murs, lloses, pilars, jàsseres…).

L’estabilitat al foc de les estructures i elements de formigó armat s’obté mitjançant la limitació de la temperatura dels acers i les armadures que hi ha dins.

Per tenir uns comportaments correctes davant un foc, els acers haurien de tenir unes distàncies mínimes de 40 mm. de la superfície, però en la pràctica molts recobriments no hi arriben. Sovint perquè són elements antics, on no es tenia en compte aquest factor en el seu disseny o bé per alleugerir el pes a les estructures noves amb menys quantitat de formigó.

Per aquest motiu, i per tal que l’acer no arribi a una temperatura crítica, és necessària una protecció posterior aplicant una capa protectora amb productes contra el foc, per compensar la pèrdua de resistència al foc provocada pels acers més superficials. Així evitem el col·lapse prematur de l’estructura.

La normativa EN 13381-3 referent als mètodes d’assaig per calcular la contribució a la resistència al foc d’elements estructurals de formigó estableix l’eficàcia dels revestiments reactius mitjançant el concepte de gruix equivalent de formigó. Aquest concepte reflecteix la quantitat en g/m² o gruix en micres de pintura reactiva necessària per arribar a la mateixa eficàcia contra el foc que un determinat gruix de formigó.

Les solucions es contrasten amb assajos dels productes en elements de formigó en laboratoris homologats.

Una particularitat que també té el formigó és l’spalling (despreniment del formigó, a vegades en forma d’explosió) a causa de la dilatació de l’acer i una baixada d’humitat del formigó que amb una capa protectora adequada podem evitar.

Per tant, una de les solucions per protegir els elements de formigó és mitjançant pintures reactives ceràmiques ablatives en forma de pasta fluida. I de totes les solucions que existeixen al mercat és la que estèticament és millor, donat que l’aspecte visual és com si es tractés d’un pintat convencional i el gruix és inferior a 1 mm. en la majoria de les vegades.