ARC BCN ens parla de com saber si les edificacions compleixen les normatives de seguretat i protecció contra incendis (PCI)

Com podem saber si un establiment, edifici o equipament està complint amb la normativa de seguretat i protecció contra incendis (PCI) i per tant estem garantint, al menys amb un nivell acceptable,  la seguretat de les persones i dels bens?

En l’actualitat la normativa contra incendis es variada i complexa; Estatal: DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació, el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials RSCIEI, el Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra Incendis RIPCI; Autonòmica:  Instruccions tècniques complementàries SP, Documents de la Taula d’Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra Incendis TINSCI i Acords de la TINSCI DT; Municipal: Ordenances de Protecció Contra Incendis, Fitxes de Prevenció d’Incendis  del cos de Bombers de Barcelona… a banda de nombroses normes UNE especifiques i variades Guies i Manuals, de no obligat compliment però de reconegut prestigi que s’apliquen.

A mes cal tenir en compte que en funció de quan es va realitzar el projecte d’obres de l’edifici o de quan es va legalitzar l’activitat, la normativa a aplicar seria la que estigués vigent en aquell moment. Per altre banda en funció de quins antecedents estiguin aprovats es poden aplicar condicions específiques de protecció contra incendis suplementàries a les indicades a normativa.

Davant d’aquest escenari complex, és totalment recomanable que sigui una empresa experta en Consultoria Legal de seguretat i protecció contra incendis qui aporti la solució al dubte de si estem garantint amb un nivell suficient la seguretat de les persones i dels bens, complint amb la normativa PCI corresponent.Com?… amb serveis com el PDL (PLA DIRECTOR LEGAL) que es realitza dins de l’àrea de Consultoria Legal.

 

QUE ÉS UN PDL?

El PDL es un mètode de revisió del compliment de totes les normatives d’obligat compliment (de les quals les de protecció contra incendis son les més importants per la seguretat), d’un equipament o edifici existent amb la finalitat de detectar o prevenir possibles desviacions normatives que requereixin determinades actuacions o correccions en les instal·lacions PCI o en elements d’obra (sectoritzacions, protecció passiva estructural…).

QUIN ÉS L’OBJECTIU D’UN PDL?

L’objectiu del PDL es determinar no només si el nostre equipament compleix amb la normativa de seguretat contra incendis, sinó també verificar si està correctament regularitzat, en els termes de legalització de les obres o de l’activitat, davant el municipi corresponent en els tràmits de Llicència d’Obres o d’Activitats.

I perquè dins de la Llicència d’Obres o d’Activitats?… doncs perquè segons la normativa, municipal o autonòmica, que regula la legalització de les obres i les activitats, és a dins d’aquests expedients on cal justificar el compliment de la normativa de protecció contra incendis, a banda d’altres normatives com les relatives a l’accessibilitat, aspectes  ambientals ( sorolls, emissions, residus, abocaments…), urbanístics o de reglamentació específica.

QUÈ ENS APORTA UN PDL?

  1. Obtenir els antecedents aprovats per l’òrgan de l’administració competent en matèria PCI
  2. Anàlisi comparatiu entre el nostre equipament real i el que estava aprovat en els antecedents, en relació al compliment de la normativa PCI
  3. Relació detallada dels punts amb incompliments normatius PCI
  4. Alternatives d’actuacions per resoldre els incompliments PCI (obres i/o instal·lacions)
  5. Anàlisi de priorització i planificació de les actuacions PCI segons els riscos, els costos i l’afectació en la nostre activitat

QUIN ÉS EL PROCÉS DEL PDL ?

1.- Obtenir els antecedents aprovats 

El primer pas és determinar quina normativa PCI és d’aplicació i quines condicions aprovades existeixen al nostre equipament degut als antecedents aprovats per l’administració. Cal llavors aconseguir aquests antecedents (expedients de llicències d’obres, expedients de llicència d’activitats…) directament dels arxius municipals. En aquest procés obtindríem còpia, sempre segellada per l’administració, dels projectes, informes, certificats finals de tècnics, controls inicials de les Entitats Ambientals de Control (EAC) i de tot allò aprovat per l’administració.

En canvi, per poder obtenir la importantíssima documentació relativa als certificats i assaigs de materials ( de resistència o reacció al foc, controls de qualitat dels materials utilitzats per protecció passiva…) o d’instal·lacions PCI, cal buscar-la en el Dossier o Llibre de l’Edifici corresponent al control de qualitat que es va realitzar durant el procés de les obres que hi van haver. Aquest dossier o llibre l’hauria de tenir el gestor o titular de l’equipament o, en el seu defecte, cal tenir en compte que també en pot disposar d’aquesta informació la EAC si es va tancar un control inicial de PCI.

2.- Comparativa situació actual envers antecedents aprovats: canvis significatius 

Una vegada disposem dels antecedents aprovats cal verificar si el nostre equipament n’ha rebut modificacions, reformes o canvis d’usos que no figurin als antecedents. En el cas que hi hagin hagut zones amb canvis caldria aplicar en aquestes zones o espais la normativa PCI actual. És indispensable valorar si aquests canvis son significatius o no, ja que si es consideren significatius caldria presentar de nou un projecte modificat, justificant el compliment normatiu PCI, per aprovació de Bombers o del tècnic municipal, segons correspongui.

En general, excepte al municipi de Barcelona on cal validar-ho amb Bombers, es consideren canvis significatius i així ho especifica l’art. 4 de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis: els canvis en establiments, activitats, infraestructures o edificis que en redueixen les condicions de seguretat, que poden ésser en les condicions d’accés per a la intervenció dels serveis de socors, en les condicions de resistència al foc d’elements constructius, en les condicions de sectorització i combustibilitat de materials, en les condicions d’ocupació o d’evacuació o en les condicions de les instal·lacions de protecció contra incendis i d’altres instal·lacions, o qualsevol altra variació que provoqui una exigència superior en les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

3.- Anàlisi dels incompliments normatius i pla d’actuacions 

Un cop ja hem verificat, valorats els canvis com a significatius, o no, i podem determinar quina normativa PCI hem d’aplicar, comença la tasca d’auditar sobre el terreny, analitzant el compliment normatiu a tot l’equipament.

D’aquesta anàlisi es detectaran aquells punts que incompleixen la normativa i es proposaran actuacions per poder resoldre’ls. Per determinar quines són les actuacions mes adients, d’obra o d’instal·lacions PCI, haurem de tenir en compte els següents matisos:

  1. que les actuacions no redueixin els nivells de seguretat PCI pre-existents.
  2. que tinguin la mínima afectació a l’activitat que es realitza (usuaris, procés productiu…) i a la resta d’instal·lacions.
  3. que siguin compatibles amb el nivell de protecció patrimonial, si n’hi ha.
  4. que els costos produïts siguin el mes continguts possibles
  5. que les actuacions estiguin consensuades amb els tècnics de l’administració i/o bombers.

Un cop definides les actuacions, i els tràmits posteriors davant l’administració, ha de ser possible prioritzar-les i planificar-les en coordinació amb les necessitats del gestor de l’equipament, realitzant un informe final o PDL.

Només amb el PDL el gestor o titular de l’equipament podrà saber què cal fer, com s’ha de fer, quan ho pot fer i quin cost representarà poder garantir a uns nivells acceptables la seguretat dels seus usuaris i dels seus bens complint amb la normativa PCI i per tant, amb l’objectiu aconseguit.