Els darrers anys, la indústria alimentària s’ha anat adaptant a nous hàbits de consum, que juntament amb el desenvolupament comercial de grans cadenes de distribució de productes i l’auge del consum d’aliments processats, ha col·locat els centres d’emmagatzematge de productes alimentaris com a peça fonamental de la seva cadena de distribució i, per tant, de la cadena de fred.

Així, doncs, hi ha hagut (i hi ha) un creixement de la construcció de centres d’emmagatzematge amb temperatura controlada, ja sigui amb temperatures sota zero (congelació) o sobre zero (refrigeració)

Les necessitats específiques d’aquests centres, tant amb relació a les seves configuracions geomètriques i constructives, com pel que fa als materials necessaris per mantenir controlades les temperatures al seu interior, fan que també les instal·lacions de protecció contra incendis s’hagin d’analitzar de manera específica.

En particular, hi ha hagut tradicionalment molts dubtes sobre com dissenyar els sistemes de control de temperatura i d’evacuació de fums (SCTiEF) requerits reglamentàriament en edificis de producció i emmagatzematge pel Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).

El subgrup de treball de Control de fums del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya presenta la primera Guia de disseny per als sistemes de control de fums en cambres frigorífiques.

El subgrup de treball de Control de fums del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya presenta la primera Guia de disseny per als sistemes de control de fums en cambres frigorífiques. Aquesta Guia de disseny pretén analitzar les diferents situacions que es poden donar en aquest tipus d’edificis (característiques constructives, instal·lacions de PCI previstes, objectius de disseny del sistema, condicions ambientals, etc.) i recomanar les possibles solucions tècniques per resoldre el disseny del SCTiEF.

El proper 23 de febrer a les 17.00 hores Santos Bendicho de SODECA, coordinador del Subgrup de treball de Control de Fums del Clúster i coordinador tècnic del document presentarà el document a SICUR (FORO SICUR Empresas P.10) en el marc de la ponencia Soluciones con compuertas motorizadas para la evacuación de humos en cámaras frigoríficas: https://www.ifema.es/sicur/programa-actividades