QProjects ens parla de la normativa, instal·lació, posada en servei, manteniment i altres aspectes a tenir en compte dels sistemes de protecció contra incendis en l’hostaleria, ja que és el sector amb el risc més elevant de patir incendis.

 

L’hostaleria, igual que la indústria, és el sector amb més risc de patir incendis ja que els hotels acostumen a tenir cuines en el seu interior, que és on més descuits ocorren. La normativa ve recollida en el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) DB-SI i en el Reglament d’Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI – RD 513/2017).

Normativa

El RIPCI (RD 513/2017) defineix les condicions i els requisits exigibles al disseny, instal·lació/aplicació, manteniment i inspecció dels equips, sistemes i components de les instal·lacions contra incendis.

Però també s’han de tenir en compte les Instruccions tècniques complementàries del Departament de Bombers de la comunitat autònoma i les fitxes de prevenció d’incendis dels ajuntaments.

Instal·lació, posada en servei i manteniment d’instal·lacions contra incendis.

Als hotels, les instal·lacions dels equips i sistemes contra incendis inclosos en el reglament requereixen d’un projecte o documentació tècnica davant els serveis competents en matèria d’indústria de la comunitat autònoma.

Aquest projecte o document serà redactat i signat pel tècnic titulat competent.

Han d’existir dos documents: el projecte (per a la instal·lació) i el certificat de la instal·lació (per a la posada en servei).

Posada en servei

Per a la posada en servei de les instal·lacions de protecció activa contra incendis d’un hotel es requereix:

  • La presentació del projecte i certificats davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma
  • Tenir subscrit un contracte de manteniment amb una empresa mantenidora degudament habilitada.

Una vegada realitzada la posada en servei, s’haurà de conservar aquest contracte de manteniment per poder presentar-lo en el cas que el sol·licitin les autoritats competents o durant les inspeccions tècniques.

Inspeccions periòdiques de les instal·lacions contra incendis

En aquells casos en els quals la inspecció de les instal·lacions de PCI no estigui regulada per una reglamentació específica, els titulars l’hauran de sol·licitar, almenys cada deu anys, a un organisme de control acreditat. Es començarà a comptar des de la posada en servei de la instal·lació.

L’organisme de control sol·licitarà al titular la documentació d’aquestes instal·lacions i si detecta que falta algun document, ho farà constar per a que el titular l’esmeni.

D’aquestes inspeccions s’aixeca una acta signada pel tècnic competent de l’organisme de control que ha procedit a la inspecció i pel titular de la instal·lació.

Aplicació d’aquest reglament a equips o sistemes ja instal·lats

Als equips o sistemes ja instal·lats i amb data de sol·licitud de llicència d’obra anterior a l’entrada en vigor del nou RIPCI, únicament els serà d’aplicació aquelles disposicions relatives al seu manteniment i a la seva inspecció.

També s’ha de remarcar que la substitució d’un o diversos productes (components) d’una instal·lació ja existent en un hospital (detectors, polsadors…) sempre que no es modifiqui el seu disseny general o funcional no implica que aquesta instal·lació hagi d’adaptar-se per complet al nou reglament.

Sobre els productes per als quals es demana considerar la seva vida útil

Hi ha alguns productes per als quals el RIPCI demana que el fabricant estableixi la seva vida útil. En el cas que no digui res s’hauran de canviar els detectors al cap de deu anys, les mànegues de BIE al cap de vint anys, i les senyals fotoluminescents al cap de deu anys.

Disposició transitòria quarta

Cal fer la primera inspecció de les instal·lacions existents en hotels, quan la instal·lació tingui una antiguitat major o igual a:

  • 20 anys, en el termini d’un any.
  • 15 anys i menor de 20 anys, en el termini de 2 anys
  • 10 anys i menor a 15 anys, en el termini de 3 anys.

Manteniment mínim de les instal·lacions de protecció contra incendis

Els equips i sistemes de protecció activa contra incendis d’un hotel se sotmetran al programa de manteniment establert pel fabricant, i com a mínim es realitzaran les operacions que s’estableixen en el mateix RIPCI.

Les operacions de manteniment que recullen senyalització d’equips de PCI i evacuació seran efectuades per personal del fabricant o de l’empresa mantenidora o bé pel personal de l’usuari o titular de la instal·lació, amb coneixements específics.

Les revisions anuals seran efectuades pel personal del fabricant o de l’empresa mantenidora.

Totes aquestes operacions es recolliran en actes, que hauran d’anar signades per l’empresa mantenidora i el representant de la propietat.

Accessibilitat

A més, cal assenyalar una altra normativa per a hotels que pot afectar el que es disposa en aquest Reglament. En concret, cal destacar la normativa d’accessibilitat (vegeu RD Legislatiu 1/2013 i RD Legislatiu 7/2015) especialment en tot allò relatiu als ajustos raonables i a l’adequació efectiva de no discriminació de les persones amb discapacitat (vegeu CTE DB- SUA 9, i CTE DA DB-SUA/2). Això podria afectar, per exemple, a alguns polsadors d’alarma antics, a l’alçada en que estan situats alguns extintors ja instal·lats o a les sirenes d’alarma acústiques i òptiques en les habitacions i banys.