Aquest article d’opinió s’ha publicat a la revista Interempresas.

Que no us donin gat per llebre.

Algunes reflexions sobre responsabilitat civil en el sector de la seguretat contra incendis.

Imma Ros Miralles, gerent del Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Qualsevol professió és susceptible de produir danys, ja sigui a clients, a treballadors o a tercers, per tant, la responsabilitat civil afecta a tots els professionals (metges, mestres, restauradors, directius, enginyers, instal·ladors, arquitectes…).

Cal tenir present que existeixen uns deures genèrics que s’exigeixen a qualsevol professional (deure de secret, deure d’informació al client, etc.) i uns deures específics relacionats amb l’especialitat i l’acte professional determinat. Per tant, qualsevol persona en l’exercici de la seva professió ha de vetllar per complir amb tots aquests deures.

Les activitats professionals, com sabem, es troben subjectes a unes normes tècniques, científiques i d’ètica professional dins de la normativa que regula el seu desenvolupament. En el cas de l’àmbit de la seguretat contra incendis, la normativa tècnica que emmarca el sector és el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) i, el Reglamento de Instalaciones de protección contra Incendios (RIPCI) i totes les normes i instruccions que se’n deriven.

És ben sabut que el ja “no tan nou RIPCI (RD 513/2017)” ha suposat grans canvis a les empreses instal·ladores i mantenidores al que s’han hagut d’adaptar. Tanmateix, aquest procés d’adaptació no s’ha aconseguit en un nombre considerable d’empreses.

Això posa a la propietat en una situació d’indefensió no només física, pel risc d’incendi d’una instal·lació mal feta o mal mantinguda, sinó també legal, per la responsabilitat civil solidària que es podria exigir quan existeixen diversos responsables en la producció d’un dany.

Com a  clients hem d’exigir que els nostres  proveïdors garanteixin la qualitat del seu servei i compleixen els requisits que assenyala la Llei.

Apuntem dues recomanacions (les més bàsiques) per a que el client estigui segur que la seva empresa instal·ladora /mantenidora de productes de protecció activa contra incendis compleix amb les obligacions legals:

Verificar que l’empresa instal·ladora està inscrita al Registre d’Empreses Instal·ladores de Protecció Contra Incendi de l’organisme competent de la seva comunitat autònoma.

Que no us donin gat per llebre: Demaneu el certificat d’inscripció i assegureu-vos que la data d’inscripció sigui del 2018 o posterior (ja que totes les empreses s’han hagut d’adaptar i el nou RD 513/2017 va sortir el mes de desembre).

Verificar que tots operaris instal·ladors i mantenidors de sistemes de protecció activa contra incendis disposen del certificat d’habilitació professional de qualsevol sistema de protecció contra incendis que instal·len o mantenen.

Els operaris mantenidors han d’emetre actes de manteniment signades IN SITU conforme han executat amb diligència el seu treball.

Que no us donin gat per llebre: Exigiu al vostre proveïdor els certificats d’habilitació dels operaris designats a la vostra empresa.

Aquesta és només una petita mostra de la complexitat del sistema de responsabilitats en un sector en què els professionals es complementen per aconseguir la seguretat contra incendis necessària a les nostres llars, empreses i establiments de tota mena.

Fabricants, enginyers, arquitectes, certificadores, instal·ladors, organismes de control, mantenidors tant de sistemes de protecció activa com de passiva treballen coordinadament per aconseguir-ho i el Clúster de Seguretat Contra Incendis s’ha convertit en el lloc de trobada transversal per a tots ells.

Estàvem preparant per al 31 de març de 2020 una jornada sobre la responsabilitat civil al sector de la seguretat contra incendis, però es va haver de cancel·lar a causa del COVID-19. Si esteu interessats a rebre informació d’aquesta jornada i moltes d’altres que estem preparant, contacteu-nos a info@clusterincendis.com .