ADDIENT en aquest article ens parla sobre el règim d’inspecció i control amb relació a la prevenció i seguretat en cas d’incendi: normativa, periodicitat de les inspeccions i passos a seguir.

 

Des de fa uns anys fins al moment actual, les diferents normatives relacionades amb la prevenció d’incendis i la intervenció que des de l’Administració es fa a les empreses i establiments ha evolucionat, com és lògic. No obstant, això ha implicat una diversificació en el tipus de controls i/o inspeccions que ha provocat una certa confusió, ja sigui per les empreses certificadores o entitats  de control com pels tècnics redactors o gestors de projectes.

El que no vol el titular d’un establiment o edifici és tenir la sensació de repetir actuacions, escoltar diferents criteris i tenir clar els diferents actors que participen en la legalització i adequació de les seves instal·lacions.

Per això des de les administracions, entitats col·laboradores i els tècnics redactors de projectes hem de tenir clar el tipus d’intervenció segons el tipus d’establiment a legalitzar o regularitzar.

L’entrada en vigor, al maig del 2010, de la Llei 3/2010 de seguretat i prevenció en matèria d’incendis a establiments, activitats, infraestructures i edificis, va suposar un nou règim d’intervenció administrativa a Catalunya que regulava les competències, les normes i els controls en relació a la prevenció i la seguretat en cas d’incendi.

Els principals aspectes a destacar pel que fa al règim de control van ser:

  • La intervenció de comprovació o l’Acte de Comprovació.
  • Les Entitats Col·laboradores de l’Administració en prevenció d’incendis (ECI’s).

La Llei 3/2010 determina doncs, una visita d’acte de comprovació per part d’una ECI a l’inici de les activitats, però no estableix un règim de control/inspecció periòdica.

Això portava confusions dins de la professió, ja que fins aleshores s’havien estat fent controls periòdics en l’àmbit de prevenció d’incendis sota el paraigua de la derogada Llei 3/98 d’intervenció integral de l’administració ambiental.

Per altra banda, en data 12/12/2017 va entrar en vigor el nou Reglament estatal d’instal·lacions de Protecció Contra Incendis, el Real Decret 513/2017 (RIPCI/17), el qual, dins del marc de la seguretat industrial, estableix el règim d’inspeccions periòdiques d’aquestes instal·lacions amb una periodicitat de cada 10 anys des de l’inici de l’activitat. No obstant, en aquest cas, les inspeccions han de ser realitzades per un Organisme de Control Acreditat (OCA) dins de l’àmbit industrial en instal·lacions de protecció contra incendis.

Ara bé, el mateix RIPCI/17 estableix l’excepció d’aquelles instal·lacions incloses en els establiments amb reglamentació específica, com serien els establiments industrials, les quals haurien de seguir el règim d’inspeccions del Real Decret 2267/2004.

La periodicitat de les inspeccions en establiments industrials aprovats pel Real Decret 2267/2004 es regulen en funció del seu risc intrínsec.

  • 5 anys pels establiments de risc baix
  • 3 anys pels establiments de risc mig
  • 2 anys pels establiments de risc alt

Per tant, ja tenim en joc una llei autonòmica, dos reglaments estatals i dos tipus d’entitats de control, la tempesta perfecta.

És aquí on entra en joc la Nota Aclaridora sobre les inspeccions periòdiques de les instal·lacions de protecció contra incendis en els establiments industrials (NA-PCI-1/2019) de 4/12/2019, on descriu la casuística exposada i estableix la coordinació administrativa entre el departament d’interior i el departament d’indústria per tal de donar llum i solució a la intervenció administrativa en aspectes de prevenció d’incendis. Deixa clara l’obligatorietat de seguir fent les inspeccions periòdiques en establiments industrials afectats pel RD 2267/2004 (RSCIEI) segons la seva periodicitat, donant sentit a l’articulat del RD-513/2017 (RIPCI).

En resum:

  • Actes de comprovació segons la llei 3/2010: control a l’inici d’activitat a realitzar per una Entitat Col·laboradora de l’Administració en prevenció d’incendis (ECI).
  • Inspecció periòdica en establiments industrials afectats pel RD 2267/2004 (RSCIEI) segons règims de periodicitat establert en el reglament i a realitzar per un Organisme de Control Acreditat (OCA).
  • Inspecció periòdica de les instal·lacions de protecció activa  segons RD-513/2017 (RIPCI) en establiments no industrials o industrials anteriors al RD 2267/2004, amb una periodicitat de cada 10 anys i a realitzar per un Organisme de Control Acreditat (OCA).

En conclusió, hem de ser coneixedors dels passos a seguir en el control d’aquells establiments on participem, i cal sobretot, que entre tots informem de forma clara als destinataris dels nostres serveis de quin control o inspecció ha de passar, en quin moment i de qui li ha de fer.

Tenim el repte entre tots de planificar una inspecció bona, pràctica i útil.