PEFIPRESA ens parla de la tècnica d’inertització aplicada a la protecció contra incendis.

Quan ens inquieta la seguretat en protecció contra incendis, inevitablement pensem … “I si es produeix un incendi, els meus sistemes l”extingiran?” amb aquests nous sistemes basats en la tècnica d’inertització, (protecció “activa” i no “reactiva”), aquest pensament no té cabuda.

Per a això Pefipresa de la mà de Minimax, utilitza la tècnica d’inertització aplicada a la protecció contra incendis, mitjançant l’aportació contínua de nitrogen en el risc, creant una barreja homogènia i reduint la concentració d’oxigen per sota dels nivells mínims necessaris perquè , d’acord amb la teoria del triangle del foc, no es produeixi la ignició i impossibilitant que es pugui generar un incendi al risc protegit.

Figura 1. Requisits previs per a un foc. Font: Minimax GmbH & Co KG

… I per aconseguir determinar els nivells òptims d’oxigen, com s’obtenen?

Per a això es realitzen assajos en laboratori de foc, reproduint mitjançant un escenari d’incendi real les condicions existents en el risc a protegir, aplicant flama oberta directament sobre el material, comprovant que no es produeix la ignició, així com reignició, obtenint com a resultat els paràmetres de disseny necessaris per mantenir una atmosfera no combustible per sota de el límit d’ignició.

Un cop trobat aquest límit, es realitzen els càlculs per determinar el sistema d’aportació de nitrogen requerit per al risc en qüestió.

Mitjançant una unitat de generació de nitrogen, aquests sistemes, prenen aire de l’ambient exterior per generar un flux d’aire comprimit a baixa pressió, per al seu posterior assecat i filtrat, tot seguit mitjançant un procés específic s’extreu el nitrogen que conté per introduir-lo de manera contínua i constant en el risc a protegir, creant així l’atmosfera protegida.

Figura 2. Composició del generador Oxeo EcoPrevent VG. Font: Minimax GmbH & Co KG

 

En base a les renovacions d’aire presents en el recinte, així com la concentració de disseny requerida, es dimensiona l’equip generador de nitrogen al cabal necessari per fer baixar el nivell d’oxigen fins als límits requerits per a la correcta protecció del risc.

El sistema s’autoregula gràcies a una sèrie de sensors d’O2 a l’interior del recinte, que envien les seves lectures a la central, que governa al seu torn les arrencades de l’equip generador, permetent tenir el risc sempre controlat.

 

Aquesta solució és apta per a múltiples aplicacions on bàsicament no sol haver presència de persones de manera continuada i on es doni una determinada estanquitat, però a més per la seva comesa, és ideal per a la protecció d’emmagatzematges frigorífics.

 

Els magatzems frigorífics per les seves condicions fan molt complicada la seva protecció mitjançant sistemes tradicionals del tipus sistemes automàtics d’extinció per aigua, mitjançant ruixadors (de canonada seca).

En ambients a tan baixa temperatura (per exem. – 22º), es donen moltes complicacions difícils de salvar; condensacions d’aire a l’interior del tub, estabilitat / comportament de l’acer a tan baixa temperatura, disposició i ubicació de la canonada per l’orientació del ruixador (muntant) en relació amb la càrrega i les prestatgeries. Però la més important, és que davant de situacions de fallada de sistema o per activació real, la instal·lació pot quedar inutilitzada per complet, davant la congelació de l’aigua dins de les canonades de la mateixa.

Els magatzems frigorífics, són recintes en què conflueixen diversos aspectes, com ara; rigorosa estanquitat pel consum energètic, obertures de portes controlades i per temps limitat, espais que per la seva baixa temperatura són d’accés limitat … el que converteix aquest tipus de protecció en una solució òptima i ideal per a aquest tipus de riscos.