ALFATORRES ens comenta les característiques i funcionament dels sistemes de sortida controlats electrònicament, un element molt important en l’evacuació dels edificis.

Des de 2015, existeix el marc normatiu adient per dur a terme el Marcatge CE dels SISTEMES DE SORTIDA CONTROLATS ELÈCTRICAMENT PEL SEU ÚS EN RECORREGUTS D’EVACUACIÓ, segons la Norma UNE-EN 16367. Aquest norma busca establir els requisits per aconseguir una evacuació segura i efectiva mitjançant una porta amb un màxim de 2 maniobres per desbloquejar el sistema de sortida d’evacuació gestionat elèctricament. Aquest tipus de sistemes és cada cop més freqüent en instal·lacions i edificis on es requereix d’uns nivells de seguretat d’accés (interior/exterior) per la protecció de les persones i els béns comuns. També és molt recomanable per gestionar les sortides d’instal·lacions amb especial cura dels seus usuaris – hospitals, geriàtrics, escoles especials i recintes de gran capacitat- sense minvar la capacitat d’evacuació real.

Aquests sistemes introdueixen nous conceptes, com la sortida temporitzada o el mode de sortida denegada com a reforç de la seguretat de l’edifici. A més, els sistemes de control i gestió centralitzat del sistema o edifici també queden inclosos dins de l’abast de la Norma, tal com requereix el mercat.

En tot cas, no oblidem que es tracta d’actuar sobre recorreguts d’evacuació i el principi de seguretat positiva s’ha de mantenir, és a dir, en cas d’errada general del sistema, mancança de fluid elèctric o senyals d’incendi/alarma, el sistema (la porta) ha de quedar desbloquejat/da elèctricament.

Un sistema d’aquest tipus disposa essencialment d’aquests elements:

 • Un element de demanda d’obertura per iniciar el desbloqueig de l’element que bloqueja elèctricament la porta (I)
 • L’element de gestió elèctrica que bloqueja l’obertura de la porta. (L)
 • L’element de maniobra (habitualment mecànic) que fa que la porta s’obri i quedi alliberat lenclavament. (O)
 • L’element de control que gestiona aquests senyals i les que poden venir des d’altres sistemes. (C )
 • Quan es tracta d’un gran equipament/edifici, l’element CCG (Control Central de Gestió) també és un element imprescindible.

La maniobra bàsica d’un sistema respon al següent esquema: per poder sortir s’ha de prémer l’element de demanda d’obertura – habitualment al costat de la porta-, seguidament hi ha un temps de retard fins que el sistema desbloqueja l’obertura i aleshores s’ha de maniobrar sobre l’element mecànic d’obertura. Es poden donar diferents circumstàncies addicionals que vénen configurades segons el mateix sistema de control de l’edifici: l’element de demanda pot estar integrat al mateix element desbloquejador (manetes, barres antipànic, etc.), pot existir un segons temps de temporització i també es contempla la possibilitat d’obertura denegada. Habitualment aquesta configuració ve donada quan es fa servir un CCG. Dins de l’operativa d’aquestes portes, també és important remarcar que després d’una petició d’obertura, és necessari rearmar el sistema, però es pot fer de manera remota si la porta no ha estat oberta.

Hi ha un altre factor a tenir en compte a l’hora d’instal·lar aquests sistemes: les portes dins dels recorreguts d’evacuació poden ser tallafocs i/o amb característiques de estanqueïtat al fum. Això vol dir que les prestacions del sistema han de ser compatibles amb la porta tallafoc i en cap moment s’han de perdre prestacions en cap dels àmbits tractats: foc i seguretat d’ús. La Declaració de Prestacions obligatòria per part del fabricant del sistema ha de mostrar, entre altres dades, els resultats de certs assajos on interactuen els 2 sistemes sota forces d’actuació exteriors i interiors, amb l’objectiu de validar la resistència de la porta i l’element de bloqueig elèctric. Un altre exemple: per portes de dues fulles d’obertura en el sentit de l’evacuació, la Norma exigeix que el sistema funciona igualment, indistintament de la fulla que sigui activada inicialment. Això vol dir que la porta ha hagut de ser assajada prèviament sota la Norma EN1191, complint els requisits específics per considerar-se porta apta per ser instal·lada en recorreguts d’evacuació.

Tornant a la pròpia operativa d’aquests sistemes, els elements que componen el conjunt han de complir una sèrie de condicions bastant exigents per poder ser inclosos en el sistema:

 • L’element sol·licitador ha de tenir una fiabilitat d’ús elèctric de grau SIL 2 i a més una resistència mecànica testada mitjançant assaig a laboratori. A la seva instal·lació s’han de complir tota una sèrie de requisits per garantir la seva visualització tant des de la seva ubicació, com pels materials i colors amb els quals està fabricat i senyalitzat.
 • Els elements de desbloqueig (manilles i barres pànic) han d’estar Certificats sotes les Normes de Producte EN 179 o EN 1125.
 • Els elements elèctrics de bloqueig han de ser assajats junt amb càrregues addicionals, segons Norma, per poder formar part del sistema.

De fet, un sistema certificat sota l’EN 16367 pot arribar a ser objecte de 3 o 4 assajos diferents abans de la validació. El Codi Tècnic de l’Edificació també recull les possibilitats derivades de l’aplicació d’aquesta Norma i estableix al DB SI el següent criteri:

Sistemas de apertura controlada eléctricamente

Como excepción a lo que establece el punto 1 de SI 3-6, la instalación de sistemas de apertura controlada eléctricamente en las puertas a las que se refiere dicho punto es posible siempre que el sistema cumpla con la norma UNE-EN 13637 considerando las siguientes condiciones:

 • Durabilidad del sistema de Grado 7 o mayor (2º dígito de la clasificación del sistema)
 • Sin temporización, cuando se trate de ocupantes que en su mayoría sean no habituales y no estén familiarizados con el edificio o establecimiento (Grado 0 en el 9º dígito) o con temporización t1 ≤ 15 s en otros casos (Grado 1 en el 9º dígito), salvo en zonas destinadas a albergar personas que deban estar bajo control para las que se admite grado 2 en el 9º dígito.
 • Sin modo de salida denegada (Grado 0 en el 10º dígito), excepto en los casos en los que se admite grado 2 en el 9º dígito.
 • Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el sistema deberá tener idoneidad para su uso en dichas puertas (Grado B en el 4º dígito de la clasificación del sistema).

Asimismo, el sistema deberá cumplir además lo que se establece en los puntos 2 y 3 de SI 3-6 y en el artículo SUA 3-1 del DB SUA.

Com a resum, es mostra un petit gràfic extret de la mateixa Norma on s’indica les diferents casuístiques d’actuació i el diagrama lògic d’aquest tipus de sistemes.

Queda demostrat que l’establiment d’aquesta Norma va més enllà dels actuals sistemes de retenció electromagnètica, que hi ha instal·lats a gran quantitat de portes i que han quedat exclosos del compliment de la Normativa com a elements únics de control d’accés. Alhora, queden totalment fora de Norma tots els sistemes de bloqueig mecànic suplementari sobre una porta a una via d’evacuació. Això vol dir que davant dels tècnics s’obre un nou ventall de possibilitats per la gestió dels equipaments i que pels fabricants – de portes i ferramenta -, instal·ladors i gestors de l’edifici recauen uns nous reptes d’adequació de productes/sistemes.