Podeu accedir a la guia en pdf en aquest enllaç

Àmbit d’aplicació

Qualsevol instal·lació i manteniment d’instal·lacions de protecció activa contra incendis de qualsevol edificació, excepte els túnels de carreteres de l’Estat, sector miner i nuclears.

Les instal·lacions de protecció activa contra incendis subjectes al reglament són les següents:

 • Sistemes de detecció i alarma d’incendis
 • Sistemes de proveïment d’aigua contra incendis
 • Sistemes d’hidrants contra incendis
 • Extintors d’incendis
 • Sistemes de boques d’incendi equipades
 • Sistemes de columna seca
 • Sistemes fixos d’extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
 • Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada – NOU !!
 • Sistemes fixos d’extinció per escuma física
 • Sistemes fixos d’extinció per pols
 • Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos – NOU !!
 • Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats – NOU !!
 • Sistemes per al control de fums i de calor – NOU !!
 • Mantes ignífugues – NOU !!
 • Enllumenat d’emergència – NOU !!
 • Sistemes de senyalització luminiscent – NOU !!

Llista de validació de l’instal·lador i mantenidor habilitat

* Requisits d’obligat compliment

* Document acreditatiu de l’habilitació com a empresa instal·ladora / mantenidora mitjançant declaració responsable davant l’òrgan competent de la comunitat autònoma amb la menció expressa dels equips i sistemes de protecció activa contra incendis que cal instal·lar.

D’acord amb el que disposa l’R.D. 559/2010 de 7 de maig sobre el Reglament de Registre integrat industrial, es posa a disposició dels ciutadans unes consultes públiques des del web de l’Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme per accedir a les dades de l’Registre integrat industrial (RII) amb el objectiu de proporcionar informació industrial de tot el territori espanyol.

https://sedeaplicaciones.minetur.gob.es/rii/consultaspublicas/ConsultaDatos.aspx

Guia per consultar dades del Registro Integrado Industrial (RII) de les habilitacions del R.D. 513/2017:

 1. Consulteu si l’empresa està habilitada a través de l’apartat FILTRO amb “Razón social” o “Documento (Nº NIF / NIE / …) i seleccionar “Filtrar”
 2. Valideu les següents dades:

“Estado”: ACTIVO

“Sección”: INSTALADORA / REPARADORA, MANTENEDORA Y CONSERVADORA

“Habilitación”: INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS (RD. 513/2017: nuevo RIPCI)

“Categoría/Especialidad”: MENCIÓN EXPRESA AL EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN ACTIVA CONTRA INCENDIOS A INSTALAR/MANTENER

* Habilitació del responsable tècnic contractat que firma el certificat d’instal·lació en possessió d’un títol d’escoles tècniques universitàries o altra titulació equivalent, amb competència tècnica en la matèria

* Habilitació de l’operari qualificat per a la instal·lació de l’equip o sistema en qüestió,

* Assegurança de responsabilitat civil de 800.000€ de cobertura, com a mínim.

☐* Certificat d’un sistema de gestió de qualitat certificat (per exemple, ISO 9001) l’abast del qual especifiqui clarament el disseny, si escau, instal·lació i/o manteniment de tots i cada uno dels equips o sistemes que cal instal·lar/mantenir.

NOMÉS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’EXTINCIÓ MITJANÇANT AGENTS GASOSOS FLUORATS: certificat de qualificació segons R.D. 115/2017,

NOMÉS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D’ENLLUMENAT, complir con el REBT.