El passat dimarts, 29 de març de 2022, vam presentar la Guia de control de fums en cambres frigorífiques a la seu d’ENGINYERS BCN. La jornada que es ve realitzar en format híbrid va acollir més d’un centenar de professionals tècnics que van participar activament per debatre sobre la proposta presentada i el treball realitzat per assolir les conclusions que la Guia recull.

El document, que ja compta amb més de 150 descàrregues a la web del CLÚSIC, ha estat reconegut també per Bombers de la Generalitat de Catalunya i, per tant, es pot descarregar també des de la web del Departament d’Interior.

Amb aquest document, el subgrup de treball de Control de fums del Clúster de Seguretat Contra Incendis ha volgut resoldre un dels dubtes de disseny més habituals en edificis de producció i emmagatzematge de productes refrigerats o congelats. El comportament dels fums en aquesta mena de construccions és crític i calia dissenyar estratègies a favor de la seguretat tant en l’evacuació com en la intervenció dels cossos d’emergències.  El desenvolupament de la indústria alimentària, farmacèutica i logística presenta necessitats i reptes cada cop majors que calia que fossin abordats.

Tanmateix, com ja va apuntar Santos Bendicho, coordinador del subgrup de treball de Control de fums, a la jornada: “aquesta guia no pot donar resposta a totes les configuracions possibles, però sí a les més habituals”.

El comportament dels fums en cambres frigorífiques és crític i cal abordar aquest repte en fase de disseny: la Guia proposa, per primer cop, un bon nombre de solucions a favor de la seguretat en cas d’incendi.

La jornada va començar amb la benvinguda de Ricard Nogués, vicedegà del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i Elías López, president del CLÚSIC. Ambdós van posar de manifest la importància del treball realitzat, que aporta solucions a un dels reptes de disseny tradicionalment complex en el sector de la seguretat contra incendis. De nou, la col·laboració público-privada reverteix en documents d’utilitat i de consens per a tots els  agents del sector. Amb aquesta, ja són cinc les guies del Clúster de Seguretat Contra Incendis reconegudes per Bombers de la Generalitat.

Per presentar el document, vam comptar amb la presència de Carles Noguera, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat, i Albert Ventosa, cap de la Divisió de Prevenció i Investigació Postsinistral de Bombers de Barcelona. Els dos van coincidir amb l’oportunitat que ofereix el document ja que clarifica molts aspectes que, fins a data d’avui no ho estaven. També van manifestar la importància que els dos cossos de Bombers alineïn les seves postures per aconseguir una millor i més coordinada seguretat contra incendis a les edificacions.

La presentació de la Guia va anar a càrrec de Santos Bendicho que va reflexionar sobre els objectius del document, l’àmbit reglamentari i les diferents tipologies constructives “típiques” de les cambres frigorífiques. Cal posar de manifest que aquesta guia es marca com un dels objectius ineludibles per als sistemes per al control de la temperatura i evacuació de fums (SCTiEF) l’ajuda a les operacions de lluita contra incendis, per aquesta raó, a grans trets, la Guia determina que la temperatura de la capa de fums no podrà superar en cap cas els 200 °C i l’alçada lliure de fums igual o superior a 2,5 m.

Un dels objectius principals de la Guia és aconseguir condicions favorables a la intervenció de Bombers, per això cal fer dissenys que garanteixin una alçada lliure de fums igual o superior a 2,5 m i que la capa de fums no superarà els 200 °C.

Per aconseguir mantenir aquests 200°C a la capa de fums, resulta imprescindible disposar d’una instal·lació de ruixadors que permeti controlar aquesta temperatura.

La Guia, en definitiva, proposa un seguit de configuracions i solucions de ventilació. Tanmateix, Santos Bendicho recalca que en cap cas pot resoldre totes les configuracions possibles. Per configuracions més excepcionals s’ha de recórrer sempre a dissenys prestacionals que garanteixin un nivell de seguretat suficient.

Per últim, David Andrés i Xavier Querol van presentar els treballs d’anàlisi realitzats i inclosos als annexos de la Guia.

Com a conclusió, per David Andrés, la guia tindrà un pes important en el plantejament inicial del projecte de cambres frigorífiques. Per ell, aquesta guia ha de ser el principi d’un llarg camí per analitzar l’adaptació de la UNE 23585:2017 per a aquest tipus de recinte i poder comprovar la robustesa de les solucions proposades.

Xavier Querol va presentar els resultats del treball inclòs a l’Annex C. Simulació d’incendis amb FDS en cambres frigorífiques de la Guia i va extreure les següents conclusions:

 1. Acumulació de fums freds.
 • S’acumulen fums freds a la part inferior.
 • Surt fum fred per les portes i només entra l’aire de reemplaçament per la part superior d’aquestes.
 • El temps per assolir visibilitat suficient pels bombers s’incrementa.
 1. Potència calorífica del foc – respecte l’àrea de disseny dels ruixadors.
 • Cal un foc més gran per activar suficients ruixadors del àrea de disseny.
 • Tot i així, el foc de disseny de la UNE 23585 amb ruixadors automàtics està sobredimensionat.
 • La temperatura de la capa de fums te menys diferencial tèrmic i força ascensional.
 1. Extracció forçada sí, natural no.
 • La temperatura dels fums és netament inferior a la teòrica de la UNE 23585
 • El cabal màssic de ventilació natural resulta inferior al calculat per la UNE 23585
 • El temps per assolir visibilitat suficient pels bombers millora amb extracció forçada.

Per acabar la jornada, Elías López va moderar el torn de preguntes i coordinar el debat entre els assistents a la jornada i va posar de manifest la importància de seguir treballant conjuntament per trobar solucions tant a problemàtiques tradicionals (com la de la jornada d’avui)  com a nous reptes del sector.