Des de l’aparició del RD 513/217, Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, el nostre sector ha anat encadenant un seguit de canvis que han implicat (i segueixen implicant) una adaptació constant de les empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de protecció activa contra incendis.

Els canvis, tanmateix, no apareixen sempre escrits directament en un BOE, sinó que estem veient un seguit de novetats i requeriments que redunden en una millor qualitat del servei de les empreses de seguretat contra incendis. És important recordar que en el sector de la protecció contra incendis, major qualitat vol dir major seguretat per a les persones i els béns.

En el sector de la protecció contra incendis, major qualitat vol dir major seguretat per a les persones i els béns.

Analitzem, en primer lloc, els principals requeriments de les empreses instal·ladores i mantenidores (segons el RD 513/2017 i la seva modificació al RD 298/2021):

  1. Disposar d’almenys un responsable tècnic de l’empresa contractat en plantilla a jornada completa, en possessió d’un títol universitari amb competència específica.
  2. Disposar, com a mínim, d’un operari qualificat per a cada un dels sistemes per als quals l’empresa està habilitada o un mateix operari si aquest està qualificat en tots els sistemes, contractat a jornada completa.
  3. Un apunt interessant és l’obligatorietat de comptar amb el personal necessari per desenvolupar l’activitat.
  4. Disposar de les eines i mitjans necessaris i establerts en el RIPCI per desenvolupar correctament el servei d’instal·lació i/o manteniment.
  5. Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional (o altra garantia equivalent) que cobreixi els danys que pugui provocar en la prestació del servei per una quantitat mínima de 800.000 € per sinistre.
  6. Disposar d’un certificat de qualitat (tipus ISO 9001).

El desembre de 2020, ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) va publicar els Requisits particulars per a l’acreditació d’Entitats de Certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat en el marc del RD 513/2017 pel s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. En aquest sentit, el CLÚSIC va organitzar aquesta jornada per donar a conèixer les implicacions d’aquest nou document per al sector de la seguretat contra incendis. A banda d’això, fa unes setmanes el CLÚSIC va organitzar un curs per a que els auditors de sistemes de gestió de la qualitat d’APPLUS adquirissin els coneixements necessaris per donar compliment a aquests nous requisits (enllaç a notícia).

Així, doncs, a partir d’ara, les empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de protecció contra incendis, que estan obligades a estar en disposició d’un certificat vigent de certificació del seu sistema de gestió de la qualitat (el més habitual, la ISO 9001), seran auditades anualment tenint en compte, entre d’altres, els requisits llistats més amunt.

I aquí és on el CLÚSIC detecta el canvi de paradigma. Fins ara, les empreses instal·ladores i mantenidores es donaven d’alta al respectiu registre d’agents de seguretat industrial (a Catalunya el RASIC) mitjançant la declaració responsable que complien amb els requisits. Un cop donats d’alta, caldria que s’actualitzés i comuniqués qualsevol canvi substancial al respecte d’aquests requisits, tanmateix tot sovint sabem que no és així.

Amb aquest nou control de les entitats de certificació de la qualitat, les empreses instal·ladores i mantenidores de sistemes de protecció activa contra incendis hauran de vetllar per mantenir el seu certificat de qualitat. Si no compleixen els requisits, hem de pressuposar que perdran el seu certificat i, de rebot, la seva capacitat per realitzar els serveis pels quals estan inscrits en el RASIC o registre industrial equivalent.

Tanmateix, tal i com hem esmentat, això no sempre queda reflectit en el RASIC, ja que tot sovint les empreses no actualitzen la seva situació en aquest registre.

Com a propietat, com a client, què hem de fer per assegurar-nos que el nostre proveïdor compleix amb tots els requisits del RD 513/2017?

Per tant, com a propietat, com a client, què hem de fer per assegurar-nos que el nostre proveïdor compleix amb tots els requisits del RD 513/2017? Doncs, senzillament, només cal comprovar dues coses:

  1. Que l’empresa està degudament inscrita al Registre industrial (podeu descarregar el document Com validar l’acompliment del RD 513/2017 (RIPCI) de la vostra empresa instal·ladora o mantenidora en aquest enllaç: https://clusterincendis.com/publicacions-i-documents/).
  2. Que disposa de certificat de qualitat vigent.[1] En aquest sentit, ara més que mai, és important demanar-lo als vostres proveïdors.

Per tot això, des del CLÚSIC celebrem aquest canvi de paradigma, que aporta més eines de control a la propietat i al client i ens ajuda a separar mica en mica el gra de la palla. La seguretat és un valor que no podem aconseguir sense una garantia de qualitat que vetlli per la professionalitat, el rigor i la responsabilitat de tots els agents que hi intervenen.

[1] Val a dir que les empreses de nova creació tenen un any de termini per aconseguir el certificat de qualitat, però excepte en aquests casos, totes les empreses instal·ladores i mantenidores de PCI han de disposar d’un certificat de qualitat vigent emès per una entitat de certificació.