El passat 14 d’abril a la Sala de Juntes del COEIC (Via Laietana, 39), onze representants de les vint-i-quatre empreses del CLÚSIC es van reunir en la primera assemblea de l’any per tractar, entre altres, els punts següents:

1.- Examen i aprovació, si s’escau, de la Memòria d’activitats del 2015

2.- Examen i aprovació, si s’escau, de la memòria econòmica del 2015

3.- Examen i aprovació, si escau, de la proposta de Pla de Treball i pressupost per al 2016

4.- Examen i aprovació, si s’escau, del Reglament Intern del CLÚSIC

Tots els punts de l’ordre del dia van ser debatuts i aprovats per unanimitat i en el temps de descans els associats van poder passar una estona distesa comentant projectes i reptes per al CLÚSIC i per a les empreses que dirigeixen.

Com a conclusió de la trobada, l’ampliació del nombre d’associats per a poder ampliar l’abast d’actuació en el sector dels incendis a Catalunya es considera clau.

El CLÚSIC continua obert a totes les empreses que vulguin sumar esforços en aquest sentit i seguirà treballant en projectes d’utilitat per al sector com la Guia per a la validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis