Daniel Juscafresa, d’Ignifugacions Generals, ens ofereix aquest interessant article sobre els morters i la seva utilitat en la rehabilitació

****************************************************

En l’actualitat, en el mercat existeixen bàsicament dos tipus de morters projectats per a la protecció passiva contra el foc:

  • Els morters fibrosos, que estan fabricats amb llana de roca d’una densitat baixa (uns 250- 300 kg/m3) i el seu sistema d’aplicació és mitjançant una màquina mescladora automàtica de projecció per via seca amb equips de maquinària pneumàtica.
  • Els morters pastosos, que estan fabricats amb perlita i vermiculita, de densitats baixes (300-350 kg/m3) i densitats mitges (entre 550-650 kg/m3) i el seu sistema d’aplicació és mitjançant una màquina mescladora automàtica de projecció per via humida amb bomba helicoïdal.

 

Sovint en les obres de rehabilitació d’edificis exsitents i que es varen construir quan encara no existien normatives contra incendis que contemplessin elements passivants contra el foc (abans de l’any 1.991 – amb la normativa NBE-CPI-91-), en l’adaptació a la normativa actual els nivells d’exigència són alts i els sistemes constructius no poden assolir els valors que es demanen.

Ens trobem sovint amb forjats de revoltó ceràmic, forjats plans ceràmics, parets, forjats bidireccionals o lloses de formigó amb pocs gruixos o on l’armat no està a la distància mínima equivalent, forjats col·laborants, …. que no compleixen els requisits actuals de protecció passiva contra el foc. En aquestes zones posteriorment hi passaran instal·lacions, il·luminació, climatització, etc… on un fals sostre que faci funcions de protecció al foc tampoc és possible i que econòmicament és molt costós.

La gran alternativa davant aquests casos és l’aplicació d’una capa protectora amb morters projectats, que amb molt poc gruix aplicat i amb poc cost econòmic podem reconvertir forjats sense cap resistència al foc fins aconseguir solucions de fins a REI-240’.