La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments ha reconegut com a Guia tècnica la Guia de validació documental de materials, productes, equips i sistemes contra incendis, en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d’octubre de 2015.

En aquest sentit, ha estat publicada a la web del Departament d’Interior: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/prevencio_d_incendis/instruccions_guies_i_recomanacions/Guies-tecniques/ des d’on també es pot descarregar.

Les guies tècniques són documents de caràcter no obligatori, elaborats o reconeguts pels serveis tècnics de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis, l’objecte de les quals és donar criteris interpretatius, aclariments i criteris d’aplicació de la normativa legal i reglamentària, i de les instruccions tècniques complementàries amb relació a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

L’objectiu de la Guia de validació documental és establir un procediment que faciliti la tasca de control, justificació i validació documental dels materials, productes, equips i sistemes contra incendis tant de protecció activa com passiva. Aquest document és una eina de suport per als agents que intervenen en el disseny, execució i control de les obres amb funcions encomanades per garantir l’assegurament de les prestacions de seguretat en cas d’incendi.