Dilluns es va aprovar i des d’avui es pot accedir a la INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTÀRIA. CERTIFICACIÓ D’INSTAL·LACIÓ O APLICACIÓ DE PRODUCTES DE PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS a la web de Bombers de la Generalitat.

SP 136 Certificació d’instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva contra incendis

El Grup de Treball de Protecció Passiva del CLÚSIC, liderat per Dolors Costa, ha participat activament en la seva redacció i celebra la seva publicació ja que es tracta d’una bona eina de suport per a l’actuació professional tant dels instal·ladors com dels aplicadors. La Instrucció permetrà consolidar la traçabilitat documental, facilitar la interoperabilitat dels diferents agents i finalment normalitzar l’actuació professional en la instal·lació o aplicació de productes de protecció passiva als edificis.

En paral·lel, i de manera complementària, des del mateix GT de Protecció Passiva del CLÚSIC s’està desenvolupant el document: Requisits mínims del pla de qualitat. Aplicació en sistemes de seguretat passiva perquè es considera que cal establir els controls i comprovacions necessàries (i els seus registres), que assegurin la correcta instal·lació dels sistemes de protecció passiva, mitjançant els mesuraments, assajos i/o proves realitzades i/o controlades pel propi instal·lador/aplicador, direcció facultativa/direcció d’obra/tècnic projectista, cap d’obra i si s’escau per laboratoris acreditats.