MECOSA ens parla de les sortides d’evacuació d’emergència i dels requisits que han de complir.

Tot edifici ha de comptar amb un sistema de protecció contra incendis que inclogui sistemes tant de protecció activa com de protecció passiva, incloent els últims elements de sectorització tan importants com són les portes tallafocs. Aquests elements s’inclouen amb la finalitat d’evitar la propagació del foc i facilitar una ràpida evacuació mitjançant un sistema de compartimentació.

La Norma EN 16034 és la que determina quins requisits han de complir les portes industrials amb característiques de resistència al foc i/o control de fum.

Les Portes vianants es col·locaran en aquells casos en què coincideixi el buit a sectoritzar amb el recorregut d’evacuació. Per garantir la seguretat de les persones en cas d’incendi, aquest tipus de pas d’evacuació ha d’estar assajat per norma amb obertura cap a l’interior del forn assegurant així que sigui quin sigui el costat pel qual provingui el foc, es podrà garantir l’evacuació i per tant la seguretat.

Segons la Norma UNE-EN 15.269-7: 2009, aquestes portes, poden ser inserides en un panell de porta lliscant sempre que s’hagi realitzat un assaig de conjunt.

Aquells fabricants que disposin de diferents productes de sectorització amb un sistema de panell lliscant podran, mitjançant un únic assaig de conjunt, incloure aquesta vianant en qualsevol sistema lliscant sempre que:

  • Disposi d’assajos previs dels diferents sistemes de panell lliscant; Corredisses d’una o més fulles tant telescòpiques com contraposades i guillotines d’una o més fulles.
  • Tots els assajos previstos hagin estat realitzats amb el panell disposat en el mateix sentit (horitzontal o vertical). Aquest cas es recull en l’apartat A.2.2 de la Norma anteriorment esmentada.

Quins accessoris són obligatoris en les portes de vianants inserides?

Maneta amb o sense clau, encastada o modular (la maneta amb clau sempre ha de quedar en el costat oposat al sentit de l’evacuació)

Tancaportes hidràulic amb guia lliscant (ajuden al tancament controlat)

Barra antipànic “Obligatòria” per a recorreguts d’evacuació on les persones que ocupen la zona no estiguin majoritàriament familiaritzades amb la porta en qüestió.